Drop Down Menu Georgian Biodiversity Database


Georgian Red List

ცხოველები

ძუძუმწოვრებიRhinolophus euryale- სამხრეთული ცხვირნალა - VU (IUCN)
Rhinolophus mehelyi- მეჰელის ცხვირნალა - VU (IUCN)
Myotis bechsteinii- გრძელყურა მღამიობი - VU (IUCN)
Barbastella barbastellus- ევროპული მაჩქათელა - VU (IUCN)
Sciurus anomalus- კავკასიური ციყვი - VU (A1e)
Castor fiber- თახვი - RE ()
Sicista caucasica- კავკასიური თაგვანა - VU (D2)
Sicista kluchorica- ქლუხორის თაგვანა - VU (D2)
Sicista kazbegica- ყაზბეგის თაგვანა - VU (D2)
Nannospalax nehringi- ბრუცა - VU (B1a)
Cricetulus migratorius- ნაცრისფერი ზაზუნელა - VU (A2a)
Mesocricetus brandti- ამიერკავკასიური ზაზუნა - VU (B1)
Prometheomys schaposchnikovi- პრომეთეს მემინდვრია - VU (B1a)
Clethrionomys glareolus ponticus- წითური მემინდვრია - EN (D2)
Meriones tristrami- მცირეაზიური მექვიშია - VU (B2a)
Micromys minutus- პაწია თაგვი - VU (B2a)
Felis chaus- ლელიანის კატა - VU (B1(bIII))
Lynx lynx- ფოცხვერი - CR (C2 (aI))
Panthera pardus- ჯიქი - CR (D1)
Panthera tigris- ვეფხვი - RE ()
Hyaena hyaena- აფთარი - CR (D1)
Lutra lutra- წავი - VU (B1(bI))
Vormela peregusna- ჭრელტყავა - EN (A1c)
Monachus monachus- თეთრმუცელა - RE ()
Ursus arctos- მურა დათვი - EN (C2(aI))
Phocoena phocoena- ზღვის ღორი - VU (IUCN)
Tursiops truncatus- აფალინა - EN (A2a)
Cervus elaphus- ირემი - CR (C2(aI))
Gazella subgutturosa- ქურციკი - RE ()
Capra caucasica- დასავლეთკავკასიური ჯიხვი - EN (IUCN)
Capra cylindricornis- დაღესტნური ჯიხვი - VU (IUCN)
Capra aegagrus- ნიამორი - CR (C2 aII)
Rupicapra rupicapra- არჩვი - EN (A2a)


ფრინველებიPodiceps grisegena- მურტალა - VU (D1)
Pelecanus onocrotalus- ვარდისფერი ვარხვი - VU (D1)
Pelecanus crispus- ქოჩორა ვარხვი - EN (IUCN; D1)
Ciconia ciconia- ლაკლაკი - VU (D1)
Ciconia nigra- ყარყატი - VU (D1)
Anser erythropus- პატარა ღერღეტი - EN (IUCN; D1)
Tadorna ferruginea- წითელი იხვი - VU (D1)
Marmaronetta angustirostris- მარმარილოსებრი - VU (IUCN; D1)
Melanitta fusca- გარიელი - EN (D1)
Oxyura leucocephala- თეთრთვალა იხვი - EN (IUCN)
Haliaeetus albicilla- თეთრკუდა ფსოვი - EN (D1)
Accipiter brevipes- ქორცქვიტა - VU (D1)
Buteo rufinus rufinus- ველის კაკაჩა - VU (D1)
Aquila heliaca- ბექობის არწივი - VU (IUCN)
Aquila clanga- დიდი მყივანი არწივი - VU (IUCN)
Aquila chrysaetos- მთის არწივი - VU (D1)
Neophron percnopterus- ფასკუნჯი - VU (D1)
Gypaetus barbatus- ბატკანძერი - VU (D1)
Aegypius monachus- სვავი - EN (D1)
Gyps fulvus- ორბი - VU (D1)
Falco cherrug- გავაზი - CR (IUCN; D1)
Falco vespertinus- თვალშავი - EN (D1)
Falco biarmicus- წითელთავა შავარდენი - VU (D1)
Falco naumanni- მცირე კირკიტა - CR (IUCN; A2b)
Aegolius funereus- ჭოტი - VU (D1)
Tyto alba- ბუხრინწა - EN (D1)
Tetraogallus caspius- კასპიური შურთხი - VU (D1)
Tetrao mlokosiewiczi- კავკასიური როჭო - VU (B2b(iv))
Grus grus- რუხი წერო - EN (D1)
Tetrax tetrax- სარსარაკი - VU (Eur; D1)
Burhinus oedicnemus- თვალჭყეტია - VU (Eur; D1)
Panurus biarmicus- ულვაშა წივწივა - VU (A2a)
Phoenicurus erythrogaster- წითელმუცელა ბოლოცეცხლა - VU (B2b)
Carpodacus rubicilla- დიდი კოჭობა - VU (B2b)
Prunella ocularis- ჭრელგულა ჭვინტაკა - VU (B2b)


ქვეწარმავლებიTestudo graeca- ხმელთაშუაზღვეთის კუ - VU (IUCN)
Ophisops elegans- კოხტა გველთავა - VU (D2)
Darevskia clarkorum- თურქული ხვლიკი - EN (IUCN)
Darevskia dahli- დალის ხვლიკი - VU (B1)
Darevskia mixta- აჭარული ხვლიკი - VU (B1)
Ablepharus pannonicus- აზიური შიშველთვალა - CR (D2)
Eryx jaculus- დასავლური მახრჩობელა - VU (B2a)
Eirenis collaris- საყელოიანი ეირენისი - VU (B2a)
Malpolon monspessulanus- ხვლიკიჭამია გველი - VU (B2a)
Vipera dinniki- დინიკის გველგესლა - VU (IUCN)
Vipera kaznakovi- კავკასიური გველგესლა - EN (IUCN)


ამფიბიებიMertensiella caucasica- კავკასიური სალამანდრა - VU (IUCN)
Pelobates syriacus- სირიული მყვარი - EN (A2a)


ხრტილოვანი თევზებიHuso huso- სვია - EN (IUCN)
Acipenser sturio- ფორონჯი - CR (IUCN)
Acipenser nudiventris- ფორეჯი - EN (IUCN)
Acipenser stellatus- ტარაღანა - EN (IUCN)
Acipenser gueldenstaedtii- რუსული ზუთხი - EN (IUCN)
Acipenser persicus- სპარსული ზუთხი - EN (IUCN)


ძვლოვანი თევზებიSalmo (trutta) caspius, S (t) ciscaucasicus, S (t) coruhensis, S (t) rizeensis- მდინარის / ტბის კალმახი - VU (A1d)
Rutilus frisii- მორევის ნაფოტა - VU (B2a)
Varicorhinus sieboldi- კოლხური ხრამული - VU (B2a)
Sabanejewia aurata- წინააზიური გველანა - VU (B2a)
Neogobius fluviatilis- მექვიშია ღორჯო - VU (B2a)


მწერებიPhassus shamil- კავკასიური წმინდადგახვიარა - EN (B2cii)
Brahmaea ledereri- კოლხური ბრამეა - RE ()
Saturnia pavonia- (Eudia pavonia) - ღამის მცირე ფარშევანგთვალა - VU (B2cii)
Perisomena caecigena- მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალა - VU (B2cii)
Manduca atropos- სფინქსი მკვდართავა - EN (B2cii)
Rethera komarovi- კომაროვის სფინქსი - VU (B2cii)
Deilephila nerii- ოლეანდრის სფინქსი - EN (B2cii)
Pterogon gorgoniades- ჯუჯა სფინქსი - VU (B2cii)
Pachypasa otus- კვიპაროსის მსხვილტანა - VU (B2cii)
Lemonia balcanica- ბალკანური აბრეშუმქსოვია - VU (B1a)
Callimorpha dominula- დათუნელა ჰერა - VU (B2cii)
Axiopoena maura- მღვის ამიერკავკასიური დათუნელა - EN (B2cii)
Parnassius apollo- აპოლონი - VU (IUCN)
Parnassius nordmanni- კავკასიური აპოლონი - EN (B1a)
Allancastria caucasica- კავკასიური ზერინთია - VU (IUCN;)
Anthocharis gruneri- გრუნერის აისი - VU (B2cii)
Anthocharis damone- ამიერკავკასიური აისი - VU (B2cii)
Erebia hewistonii- ჰევისტონის ავერდულა - VU (B2cii)
Erebia iranica- ირანული ხავერდულა - VU (B2cii)
Tomares romanovi- რომანოვის ცისფერა - VU (B2cii)
Polyommatus daphnis- ცისფერა მელეაგრი - VU (B2cii)
Apocolotois smornovi- სმირნოვის მბოგელა - VU (B2cii)
Zygaena fraxini- იფნის ჭრელურა - VU (D2)
Bombus fragrans- ველის დიდი ბაზი - VU (B2cii)
Bombus eriophorus- ბაზი ერიოფორუსი - VU (B2cii)
Bombus alpigenus- ალპური ბაზი - VU (B2cii)
Bombus persicus- ირანული ბაზი - VU (B2cii)
Xylocopa violacea- იისფერი ქსილოკოპა - VU (B2cii)
Inotrechus kurnakovi - კურნაკოვის ბზუალა - CR (D2)
Inotrechus injaevae - ინჯაევას ბზუალა - CR (D2)
Omophron limbatum- (მრგვალი ბზუალა) - EN (B2cii)
Rosalia alpina- ალპური ხარაბუზა - EN (IUCN; B2cii)
Cordulegaster mzymtae- მზიმთას ნემსიყლაპია - VU (IUCN)
Onychogomphus assimilis- მსგავსი ნემსიყლაპია - VU (IUCN)
Calopteryx mingrelica- სამეგრელოს ტურფა - VU (B2a)


კიბოსნაირებიAstacus colchicus- კოლხური ფართოფეხა კიბო - VU (B2a)
Pontastacus pylzowi- პევცოვის კიბო - VU (D2)


ობობასნაირებიDolomedes plantarius- ტივის ობობა - VU (IUCN)


რგოლოვანი ჭიებიEisenia transcaucasica- ამიერკავკასიური ჭიაყელა - VU (B2a)
Eisenia lagodechiensis- ლაგოდეხის ჭიაყელა - VU (B2a)
Dendrobaena faucium- ხეობის ჭიაყელა - VU (B2a)
Allolobophora kintrishiana- კინტრიშის ჭიაყელა - EN (D2)


მუცელფეხიანი მოლუსკებიHelix buchi- ბუხის ლოკოკინა - VU (B2a)


ქვესახეობები (ძვლოვანი თევზები)Alosa caspia paleostomi- პალიასტომის ქაშაყი - VU (D2)
Salmo fario labrax- შავი ზღვის ორაგული - EN (A1d)
Aspius aspius taeniatus- წითელტუჩა ჭერეხი - VU (B2a)
Nemachilus angorae alasanicus- ალზნის გველანა - VU (B2a)


მცენარეები

ფარულთესლოვნებიAcer ibericum- ქართული ნეკერჩხალი - VU (B1c(iv)  )
Anabasis aphylla- დურღენი - EN (B1a+2a)
Amygdalus georgica- ქართული ნუში - EN (B2a(I,ii))
Arbutus andrachne- ხემარწყვა - EN (B1a+2a)
Astragalus sommieri- სომიეს გლერძი - EN (B1a)
Astragalus tanae- ტანას გლერძი - EN (B1a+2a)
Betula medwedewii- მედვედევის არყი - VU (B1b(i,ii,iii))
Betula megrelica- სამეგრელოს არყი - VU (B1a)
Betula raddeana- რადეს არყი - VU (B2a(i)b)
Buxus colchica- კოლხური ბზა - VU (A2)
Castanea sativa- ჩვეულებრივი წაბლი - VU (A2)
Celtis australis- სამხრეთის აკაკი - VU (B1a)
Celtis glabrata- შიშველი აკაკი - VU (B1a)
Cerasus microcarpa- მცირენაყოფიანი ბალამწარა - VU (B1a)
Cistus creticus- პონტური საკმელა - VU (B1a)
Corylus colchica- კოლხური თხილი - VU (B1a(i)b(iii))
Crataegus pontica- ყამბრო - VU (B1bc)
Daphne albowiana- ალბოვის მაჯაღვერი - EN (B2ab(iii))
Daphne pseudosericea- ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი - EN (B2ab(iii))
Daphne transcaucasica- ამიერკავკასიური მაჯაღვერი - VU (D2)
Epigaea gaultherioides- გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა - VU (B1+2b(i,ii))
Erica arborea- ხემაგვარი მანანა - EN (B1a)
Eversmannia subspinosa- ნახევრადეკლიანი ევერსმანია - EN (B1a)
Genista abchasica- აფხაზეთის კურდღლისცოცხა - VU (B1a)
Halimodendron halodendron- მლაშობის ჩინგილი - EN (B1a)
Juglans regia- კაკლის ხე - VU (A2)
Laurus nobilis- კეთილშობილი დაფნა - VU (B1b(i,ii))
Nitraria schoberi- შობერის ნიტრარია - EN (A1;B1)
Osmanthus decorus- ზეთის ხე - VU (B1a)
Ostrya carpinifolia- უხრავი - EN (A1c+2c)
Pistacia mutica- საღსაღაჯი - VU (A2)
Populus euphratica- თურანულა - CR (B1a+2a)
Pterocarya pterocarpa- ლაფანი - VU (D2)
Pyrus demetrii- დემეტრის ბერყენა - EN (B1a)
Pyrus ketzkhovelii- კეცხოველის ბერყენა - EN (B1a)
Pyrus sachokiana- სახოკიას ბერყენა - EN (B1a)
Quercus hartwissiana- კოლხური მუხა - VU (A2)
Quercus imeretina- იმერული მუხა - VU (B1+2c; IUCN)
Quercus macranthera- მაღალმთის მუხა - VU (A2)
Quercus pedunculiflora- ჭალის მუხა - VU (B1b(I,ii,iii))
Quercus pontica- პონტური მუხა - VU (B1ab(iii))
Rhododendron smirnowii- სმირნოვის შქერი - VU (B1b)
Rhododendron ungernii- უნგერნის შქერი - VU (B1b)
Salix kikodseae- ქიქოძის ტირიფი - EN (B1a)
Salvia garedji- გარეჯის სალბი - VU (B1a)
Sambucus tigranii- ტიგრანის ანწლი - CR (B1a+2a;D; IUCN)
Sorbus hajastana- სომხური ამპურა - EN (B1a+2a)
Staphylea colchica- კოლხური ჯონჯოლი - VU (A2d;B1b)
Thymus karjaginii- კარიაგინის ბეგქონდარა - EN (B1ab(ii))
Ulmus glabra- შიშველი თელადუმა - VU (A1cde)
Ulmus minor- პატარა თელადუმა - VU (A1cde)
Zelkova carpinifolia- ძელქვა - VU (A1cde)


შიშველთესლოვნებიJuniperus foetidissima- შავი ღვია - VU (B1)
Juniperus polycarpos- მრავალნაყოფა ღვია - VU (B1)
Pinus pityusa- ბიჭვინთის ფიჭვი - VU (A1c+2c; IUCN)
Taxus baccata- უთხოვარი - VU (B1b(I,ii))